2011       NRSO på YouTube fra Nyttårskonserten>>>

2012       NRSO og Dario Passera «The Typewriter» YouTube 

NORD – ROGALAND SYMFONIORKESTER
POSTBOKS 634
5502 HAUGESUND